Odkazy

Česká limnologická společnost
Naše zastřešující mateřská společnost sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a studenty v oboru teoretické a aplikované limnologie včetně rybářství a ichtyologie.

FishBase
A global information system with all you ever wanted to know about fishes

Bibliotéka
Veřejně přístupná databáze, která shromažďuje přehledy článků z různých oborů přírodovědy, ochrany přírody a
životního prostředí, v současné době obsahuje cca 190000 citací.

Evropská ichtyologická společnost
The society primarily provides a platform for cooperation between European ichthyologists, but membership is open to all interested.

Česká zoologická společnost
Naše historická zastřešující  společnost původní Rybářské a ichtyologické sekce.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Katedra zoologie a rybářství

Univerzita Karlova
Katedra zoologie
Ústav pro životní prostředí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
Fakulta rybářství a ochrany vod
Přírodovědecká fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení rybářství a hydrobiologie

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR v.v.i.
Laboratoř genetiky ryb

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i
Odbor aplikované ekologie

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav, Oddělení ekologie planktonu a ryb

Ústav biologie obratlovců AVČR v.v.i.
Oddělení ekologie ryb

Enki o.p.s.